PLAN "EWAKUACJI" OBIEKTU

Plan ewakuacji obiektu

Rzut kondygnacji

Zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia MSWiA, nasze plany ewakuacyjne obiektu zawierają:
lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,wytyczone kierunki i wyjścia ewakuacyjne, usytuowanie kurków głównych instalacji gazowej, powierzchnię każdego pomieszczenia w budynku, klasyfikację kategorii zagrożenia ludzi(ZL), liczbę osób w poszczególnych pomieszczeniach, pomieszczenia w strefie zagrożenia wybuchem, podział obiektu na strefy pożarowe, lokalizację materiałów niebezpiecznych pożarowo, sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi, miejsce lokalizacji IBP dla ekip ratunkowych.

Więcej

plan obiektu

Usytuowanie i teren przyległy

Ten plan jest często celowo pomijany lub niestety zapominany, a powinien zawierać:
wysokość i liczba kondygnacji budynku, odległość od obiektów sąsiadujących, drogi pożarowe i inne dojazdowe, zaznaczony wjazd na teren ogrodzony, parametry pożarowe substancji palnych, obciążenie ogniowe w strefie pożarowej, liczbę osób na każdej kondygnacji, przestrzenie stref zagrożenia wybuchem, lokalizacja hydrantów zewnętrznych, plan terenu bezpośrednio przyległego, numery budynków bezp. sąsiadujących, inne źródła wody do celów pożarowych.
U nas taki plan wykonujemy do każdej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego !

Więcej

Często pomijane wymagania:

plan
Powierzchnia pomieszczenia

Nasze plany obiektu zawierają graficzne przedstawienie rzeczywistych powierzchni każdego pomieszczenia na danej kondygnacji. [źródło]

plan
Liczba osób w pomieszczeniu

Plany ewakuacyjne muszą zawierać również przewidywaną liczbę osób na każdym piętrze i w poszczególnych pomieszczeniach. [źródło]

plan obiektu
Odległość od sąsiednich obiektów

Prawie zawsze pomijany element w opracowaniu - należy wykonać pomiary odległości od wszystkich sąsiadujących obiektów [źródło]

plan
Wjazd na teren ogrodzony

Jeżeli teren firmy jest ogrodzony - na planie usytuowania należy również zaznaczyć główną bramę wjazdową na posesję. [źródło]

Nasze plany obiektu - to przede wszystkim detale !

plan

Dodatkowe oznaczenia

Na planach zaznaczamy również dodatkowe elementy oraz oznaczenia mające przede wszystkim wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku ...

plan

Elementy ppoż.

Wszystkie elementy służące ochronie przeciwpożarowej zaznaczamy na czerwono (tryskacze, oddzielenia ppoż., ściany REI, drzwi EI,)

plan

Drogi pożarowe

Wyznaczamy drogi pożarowe, place manewrowe dla pojazdów straży pożarnej oraz zaznaczamy miejsca usytuowania hydrantów zewnętrznych ...